SVAR:

Vi måste känna till om du är en så kallad person i politisk utsatt ställning? (Politically Exposed Person - PEP).
Det är personer som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation t.ex.  riksdagsledamöter, riksrevisorer, VD m.fl.   Vi måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar.

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för brott.